Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Brein Balanz

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Hanneke Geerts, eigenaar van Brein Balanz, gevestigd aan de Ambachtsweg 5M, 5531 AC te Bladel.

In mijn algemene voorwaarden heb ik ook een aantal aanbevelingen omschreven om te komen tot een zo effectief mogelijke begeleiding. De algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2019.

Contact
Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer 06-19971596. Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken op mijn voicemail of mailen naar info@breinbalanz.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Het observatie onderzoek
Tijdens de eerste afspraak voer ik een observatie onderzoek uit. Dit duurt ongeveer anderhalf uur. De resultaten uit deze observatie worden na afloop besproken. Daarnaast stel ik indien gewenst een verslag op, waarin de bevindingen uitgewerkt worden. Kosten van dit verslag bedragen € 75,-. Desgewenst maak ik een nieuwe afspraak met u. Bij de tweede afspraak gaan we van start met de begeleiding.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer de afzegging niet tijdig wordt doorgegeven, worden de kosten van de volledige begeleidingssessie in rekening gebracht.

Bij annulering van het observatie onderzoek, korter dan 24 uur, wordt deze voor 50% in rekening gebracht middels de maandelijkse factuur. Afmelden kunt u telefonisch doen via 06-19971596 of via info@breinbalanz.nl. Afmeldingen in het weekend graag per email. Als ik (bijvoorbeeld door ziekte) zelf verhinderd ben, zal ik u zo snel als mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Dit zal ik doen per telefoon of email. In dit geval zal de begeleidingssessie uiteraard niet in rekening worden gebracht.

Facturering
Facturering vindt maandelijks plaats achteraf, aan het einde van de maand. U wordt vriendelijk verzocht de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen op het bankrekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Brein Balanz is genoodzaakt om de kosten welke verbonden zijn aan het innen van door u niet tijdig betaalde facturen bij u in rekening te brengen. U moet hierbij denken aan de wettelijke rente en administratiekosten van € 2,50 per herinnering voor ieder herinnering vanaf (en inclusief) de 2e herinnering.

Training
Een specifieke aanbeveling om tot een zo effectief mogelijk resultaat te komen is het vrijwel dagelijks oefenen van de thuisoefeningen. Drie tot vier keer per week 15 tot 20 minuten oefenen per dag verhoogt het rendement van de begeleiding en zorgt voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Hoe vaker u met uw kind samen oefent, hoe sneller het resultaat merkbaar is!

Materialen
Sommige materialen krijgt uw kind in bruikleen mee naar huis (ik maak hier een notitie van), werkbladen mogen behouden worden. De materialen gelden voor 1 à 2 weken, waarin de thuisoefening wordt gegeven. Ik verzoek u vriendelijk de materialen dan ook weer mee te nemen, tenzij anders is aangegeven. Bij zoekraken of beschadiging van materialen worden de gemaakte kosten voor vervanging of reparatie in rekening gebracht.

Inspanningsverplichting
Met de overeenkomst tussen Brein Balanz en cliënt, gaat Brein Balanz een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat ik geen resultaat kan garanderen, er moet immers thuis geoefend worden.

Aansprakelijkheid
Ten slotte: Brein Balanz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers / deelneemsters dan wel de ouders / begeleiders tijdens de begeleiding. Bovendien kan Brein Balanz op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen van deelnemers / deelneemsters aan de begeleiding, die plaatsvinden voor, tijdens of na de begeleiding op de locatie waar de begeleiding plaatsvindt.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van mij, kunt u mij het beste dit melden via de mail info@breinbalanz.nl of schriftelijk. Ik zal contact met u opnemen om te zoeken naar een passende oplossing voor uw klacht.

Privacyreglement
Ik houd, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van de vorderingen en administratieve gegevens. Op deze registratie is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing (zie privacyverklaring).

Actueel
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijs ik u naar mijn website: www.breinbalanz.nl

Reacties zijn gesloten.