Privacyverklaring

Privacyverklaring Brein Balanz

Brein Balanz, gevestigd aan de Ambachtsweg 5M, 5531 AC te Bladel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming loopt via eigenaar Hanneke Geerts. Zij is te bereiken via info@breinbalanz.nl en telefoonnummer 06-19971596.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Brein Balanz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt (kunnen) worden
Brein Balanz verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid (indien dit van belang is voor de begeleiding).
– Onderwijs; school, klas, mentor (indien dit van belang is voor de begeleiding).
– De gegevens die zijn ingevuld op het intakeformulier.

Met welk doel persoonsgegevens verwerkt worden
Brein Balanz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– De persoonsgegevens die worden vastgelegd worden uitsluitend gebruikt om het begeleidingstraject te ondersteunen.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Brein Balanz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Ik, Hanneke Geerts, ben de enige persoon die toegang heeft tot deze dossiers. Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord. Ook de Emailcorrespondentie is beveiligd tegen datalekken.

Gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten kast.

De inhoud van een begeleidingstraject en de rapportages / verslagen die je ontvangt, zijn vertrouwelijk en zijn alleen voor jou bestemd. Alle rapportages en documenten betreffende het begeleidingstraject worden door mij zorgvuldig bewaard in het (met een wachtwoord beveiligde) digitaal cliëntendossier. Dat geldt ook voor documenten die ik je eventueel toestuur.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
Brein Balanz bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bepaalde administratieve gegevens die ook jou kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het privacyreglement heb je recht op inzage van het dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden uitsluitend gegevens van de cliënt gedeeld met derden (collega’s, school, enz.) na uitdrukkelijke toestemming van jou of de ouder(s)/verzorger(s) indien de cliënt minderjarig is.

Uitsluitend wanneer er uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door jou of door de ouder(s)/verzorger(s) indien de cliënt minderjarig is, wordt het dossier van een cliënt besproken met een collega of de school waar de cliënt naartoe gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brein Balanz en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@breinbalanz.nl.

Om gehoor te kunnen geven aan voornoemde verzoeken, kan er logischerwijs gevraagd worden om je te legitimeren.

Brein Balanz wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je vragen over het privacy beleid of de manier waarop je persoonsgegevens verwerkt worden? Dan beantwoord ik die graag. Je kunt mij bereiken via 06-19971596 en info@breinbalanz.nl.

Reacties zijn gesloten.